วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 เม.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับสมัคร สตรีและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 เม.ย. 2565
3 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 เม.ย. 2565
4 การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 เม.ย. 2565
5 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 เม.ย. 2565
6 ประกาศอำเภอเมืองยะลา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 มี.ค. 2565
7 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 มี.ค. 2565
8 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (รับสินบน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 มี.ค. 2565
9 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ต่อต้านการคอร์รัปชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 มี.ค. 2565
10 ประกาศเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
25 ก.พ. 2565
11 เปิดรับสมัครสตรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี หลักสูตรการทำเสื้อมัดย้อมแบบย้อมเย็น ดาวน์โหลดเอกสาร
106
04 ก.พ. 2565
12 การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
02 ก.พ. 2565
13 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ก.พ. 2565
14 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 ม.ค. 2565
15 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
25 ม.ค. 2565
16 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ม.ค. 2565
17 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
63
18 ม.ค. 2565
18 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
18 ม.ค. 2565
19 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (ตามบัญชีกรมธนารักษ์) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
17 ม.ค. 2565
20 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34